Obsah článku

 

Neogotické tvaroslovné prvky sú značne rustikalizované. Ústupkovitý portál v západnom priečelí je podobne ako u stredovekej predlohy osadený do plytkej niky. Flankovanie vimperku dvojicou fiál predstavuje podobný motív ako na košickej kaplnke. Jednotlivé detaily, ich tvary, ako aj remeselné vypracovanie, sú však v Mokranciach poznačené pokročilým duchom eklekticizmu a nesú výrazné známky prefabrikovania. Aj neogotická kružba, členiaca okná, iba náznakovo vypovedá o svojej inšpirácii.

Napriek niektorým znakom periférnosti na paralele Košice – Michalovce – Mokrance môžeme sledovať zaujímavý proces preberania podnetov zo stredovekej – gotickej predlohy, keď jej transformovaná až rustikalizovaná podoba nachádza uplatnenie v neogotickej architektúre Kaplnky Sztárayovcov v Michalovciach či Kostola sv. Štefana kráľa v Mokranciach. Účasť významného architekta F. W. Frödeho na projekte jednej z týchto stavieb – rodinnej hrobky Sztárayovcov v Michalovciach, zároveň poukazuje na vplyvy košického stavebného centra – jeho reštaurátorskej činnosti – na novú architektonickú tvorbu v regiónoch.

 

Jana Pohaničová 

 

Štúdiu s poznámkovým aparátom, zoznamov archívnych prameňov a literatúry si môžete prečítať v odbornom časopise Pamiatky a múzeá, 2005, č. 4, s. 19 – 23.