Obsah článku

 

Osídlenie z obdobia 9. a 10. storočia je na nížine východného Slovenska zastúpené pomerne hojne. Slovanské sídliská sa zväčša koncentrovali na rovine, v blízkosti vodných tokov a zaplavovaných území. Existujú však aj výšinné hradiská.

 

 

Slovanské hradisko nad Kusínom

 

Jedno z nich je situované severne od obce Kusín, v polohe s príznačným názvom Hradek (lokalita dosahuje nadmorskú výšku 530 až 560 metrov), na rozvodí dvoch menších potokov – Kusínskeho a Suchého, ktoré hradisko obtekajú.

Presnú príčinu jeho vzniku dnes už nepoznáme, ale pravdepodobne slúžilo ako miesto, kde sa aspoň časť komunity mohla ukryť a účinne brániť pred nájazdmi nepriateľských vojsk.

Slovanské hradisko nad Kusínom má oválny pôdorys s rozmermi približne 350 x 450 metrov. Na severnej, najprístupnejšej a čiastočne i na severozápadnej strane je opevnené vysokým, mohutným valom, na ostatných úsekoch má opevnenie oveľa skromnejšie rozmery – pozostáva však z viacerých prstencov menších valov, umiestnených kaskádovito nad sebou.

V minulosti došlo na viacerých miestach k narušeniu opevnenia, na druhej strane nám to ale umožňuje odhaliť štruktúru valov.

Tie pozostávali z kameňa, kombinovaného s hlinou a s dnes už nezachovanými drevenými konštrukčnými prvkami. Jadro vypĺňal nasucho kladený lomový kameň, koruna hradieb mohla byť opatrená drevenou palisádou. Obranný systém ešte dopĺňala dodnes viditeľná priekopa.

Kusínske hradisko objavil v rámci svojej prieskumnej činnosti na východnom Slovensku v 50. rokoch minulého storočia Karol Andel. Takmer o dvadsať rokov neskôr zrealizoval na tejto lokalite zisťovací výskum archeológ Vojtech Budinský – Krička spolu s Jánom Macákom.