Obsah článku

 

ISBN: 978-80-970812-0-1

Publikácia vyšla v roku 2011.

Jej vydavateľom bolo občianske združenie Priatelia Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach za finančnej podpory mesta Michalovce.

 

Publikácia Historické príbehy od Schengenskej hranice


Zostavovatelia:

Dr. Martin Molnár, Mgr. Matej Starják a kolektív

Autori: 

doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc.; Mgr. Maroš DEMKO; Ing. František HLOHIN; Mgr. Rastislav HREHA, PhD.; Mgr. Václav IHNÁT; Mgr. Mikuláš JÁGER; Atanáz Daniel MANDZÁK; Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD.; Dr. Martin MOLNÁR; Mgr. Matej STARJÁK; Mgr. Martin URBAN; PaedDr. Viera VALLOVÁ; doc. PhDr. Peter ŽEŇUCH, CSc.

Recenzent:

Ján Adam, PhD.

Redakčná rada:

prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.; PhDr. Jana KOVÁCSOVÁ; Ing. Vladimír SEKELA (predseda); Viliam ZÁHORČÁK; prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD.

Jazyková úprava:

Mgr. Matej Starják

Grafická úprava:

Ing. Jozef Šulc

Tlač:

ROKUS, s.r.o.


 

Osah

Na úvod...

Slovanské hradisko nad Kusínom

(Rastislav Hreha)

Cyrilské písomné dedičstvo z Michaloviec a okolia

(Peter Žeňuch)

Za hradnými múrmi alebo Nesmrteľná romantika

(Martin Molnár)

Starobylý kostol vo Vinnom

(Martin Molnár)

Záhady stredovekého kostola v Budkovciach

(Martin Molnár)

Kriminalita na panstve Stáraiovcov (Sztáray) v 14. a 15. storočí

(Miloslava Bodnárová)

Prvý rytier alebo Príbeh priora Alberta

(Martin Molnár)

Mocný palatín a jeho rod

(Martin Molnár)

Keď Budkovce mestečkom boli...

(Martin Molnár)

Matej Wiczmándy a jeho „právo meča"

(Martin Molnár)

„Učiteľ národov"

(Martin Molnár)

Šľachtic, povstalec, podnikateľ

(Martin Molnár)

„Kde sa pivo varí, tam sa dobre darí..."

(Martin Molnár)

Zabudnutý literát

(Martin Molnár)

Z Pavloviec do celého sveta

(Martin Molnár)

„Slovenské Karlove Vary"

(Alena Mišíková)

Návštevy katolíckych biskupov v Michalovciach od 18. storočia do roku 1918

(Martin Molnár)

S biskupskou berlou

(Martin Molnár)

Tajuplná krypta

(Martin Molnár)

Vinné a Ján Nepomuk Valdštajn (Waldstein)

(Martin Molnár)

Remetskohámorská železiareň a Jeho kráľovská výsosť

(Martin Molnár)

Nezabudnuteľná návšteva v Pozdišovciach

(Mikuláš Jáger)

Lastomírski dobrovoľníci

(Martin Molnár)

Pohrebisko na Hirjači

(Martin Molnár)

V znamení dymu a lesa

(Martin Molnár)

Kúpeme sa v jazere alebo rybníku?

(Martin Molnár)

V službách cisárovnej

(Martin Molnár – Matej Starják)

„Siedma veľmoc"

(Martin Molnár)

Neobjasnená vražda grófa Štefana Stáraiho (Sztáray)

(Martin Molnár)

Prvé kroky organizovaného športu v Michalovciach

(Martin Urban)

Veľavážený pán veľvyslanec

(Martin Molnár)

Storočná dáma

(Martin Molnár)

Zelená je tráva... alebo Počiatky futbalu v Michalovciach

(Martin Molnár)

Cintorín z 1. svetovej vojny v Strážskom

(Martin Molnár)

Pod zástavou 20. pešieho pluku

(Martin Molnár)

„Zázrak" v Hažíne

(Martin Molnár)

„Biblí svaté" alebo Zápisky zo Zalužíc

(Viera Vallová)

„Biela ruža" z Oponíc alebo Stáraiovská „krv" na albánskom tróne

(František Hlohin)

Zakladateľ modernej slovenskej etnografie Ján Mjartan a michalovská Sorbona

(Maroš Demko)

Pod železnou čižmou Wehrmachtu

(Václav Ihnát)

Vydala Biela hora všetky svoje tajomstvá?

(Mikuláš Jáger)

Spomienky protoigumena Dominika Metoda Trčku na „Kľaštor"

(Atanáz Daniel Mandzák)

Keď sa Strážske mestom stalo...

(Matej Starják)

Použité pramene a literatúra

(výber)

Partneri


 

Na úvod...

Myšlienka vydať popularizačno-historickú publikáciu, príbehovo „kotviacu" v najvýchodnejšej časti Slovenska (ide o dnešné okresy Michalovce a Sobrance), sa zrodila pred vyše rokom  a osvojilo si ju občianske združenie Priatelia Zemplína.

Praktickej realizácii nápadu potom predchádzali dlhé a dlhé týždne, naplnené výskumom archívnych dokumentov či dobovej tlače. Nájsť autentické príbehy, ktoré by zaujali verejnosť, totiž nie je až také jednoduché...

Početne malý kolektív autorov sa časom rozrástol na úctyhodné číslo trinásť. Nájdete medzi nimi múzejníkov, archivárov, vysokoškolských pedagógov, regionálnych historikov, ale tiež etnografa, archeológa, kňaza či pracovníka Slovenskej akadémie vied.

Systematická intenzívna práca nakoniec priniesla „svoje ovocie". „Svetlo sveta" uzrelo celkovo štyridsaťtri príbehov, ktoré, čerpajúc z regionálnych dejín, zaberajú dlhé časové obdobie – od starých Slovanov až po rok 1968.

Naše úsilie zapojiť do procesu tvorby diela viacerých odborníkov sa nakoniec ukázalo ako veľmi správne, pretože ani jeden, ani dvaja ľudia by nedokázali obsiahnuť taký veľký úsek z histórie regiónu, ktorý je situovaný v bezprostrednej blízkosti Schengenskej hranice – vonkajšej hranice Európskej únie.

Úprimné poďakovanie tak patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave predkladanej knihy.

Ďakujeme tiež vedeniu a členom občianskeho združenia Priatelia Zemplína, že myšlienku vydať dielo takéhoto charakteru plne podporili a doviedli do úspešného záveru.

Zabudnúť nemožno ani na partnerov, vďaka ktorým bolo možné zrealizovať základný výskum i ďalšie kroky, súvisiace so spracovaním získaného materiálu.

Na záver si dovoľujeme vysloviť vieru, že „Historické príbehy od Schengenskej hranice" Vás zaujmú a že s nimi strávite pár pekných chvíľ.

 

Zostavovatelia