Obsah článku

 

ISBN: 978-80-970517-1-6

Publikácia vyšla v roku 2012.

Publikáciu, s podnadpisom personálna výberová bibliografia k 100. výročiu prvej samostatnej výstavy v Michalovciach, vydala Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce a jej vydanie finančne podporil Mestský úrad v Michalovciach.

 

 

Teodor Jozef Mousson

 

Zostavila:

Mgr. Emília Lačná

Autori textov:

Dr. Martin Molnár

Mgr. Emília Lačná

Mgr. Dana Barnová


 

Obsah

ÚVOD

(Emília Lačná)

ŽIVOT TEODORA JOZEFA MOUSSONA (1887-1946)

(Martin Molnár)

INŠPIRÁCIE A TVORBA TEODORA JOZEFA MOUSSONA

(Dana Barnová)

BIOGRAFICKÉ KALENDÁRIUM

(Emília Lačná)

BIBLIOGRAFIA

(Emília Lačná)

  • Štúdie a články
  • Monografie, katalógy z výstav
  • Zoznam reprodukovaných diel

DOKUMENTY

(Emília Lačná)

  • Z listov otcovi
  • Úryvky z novinových rozhovorov T. J. Moussonom

ZOZNAM PRAMEŇOV A LITERATÚRY

MENNÝ REGISTER

OBRAZOVÁ PRÍLOHA


 

Úvod

Teodor Jozef Mousson bol jedným z prvých maliarov, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval Zemplínu. Bol jeho zanieteným obdivovateľom.

V roku 2011 sme si pripomenuli 100 výročie jeho príchodu do Michaloviec a v tomto roku 2012 uplynulo sto rokov od jeho prvej samostatnej výstavy v našom meste. A práve tejto udalosti je venovaná predkladaná táto personálna výberová bibliografia.

Publikácia je rozčlenená do piatich častí. Životopis Jozefa Teodora Moussona od jeho príchodu do Michaloviec spracoval Dr. Martin Molnár. Inšpiráciám a tvorbe umelca je venovaná druhá časť, ktorú do tejto bibliografie poskytla Mgr. Dana Barnová. Tretia časť je súhrnom faktov o živote a diele J.T. Mussona. Vo štvrtej časti sú sústredené bibliografické záznamy štúdií a článkov, monografií, katalógov z výstav a reprodukovaných diel. Záznamy sú zoradené chronologicky, spolu bolo spracovaných 119 záznamov z novín a časopisov. Záznamy reprodukovaných diel sú rozdelené na datované a nedatované. V piatej časti Dokumenty sú úryvky z listov, ktoré Jozef Teodor Mousson písal svojmu otcovi a úryvky z jeho novinových rozhovorov.

Chcela by som sa poďakovať Zemplínskemu múzeu v Michalovciach za poskytnuté materiály a Dr. Martinovi Molnárovi za trpezlivosť a odbornú pomoc pri spracovaní tejto personálnej výberovej bibliografie.

 

Zostavovateľka