Nezisková organizácia Priatelia Zemplína, n.o. vznikla dňa 17.09.2014. Bola zaregistrovaná Okresným úradom Košice, odborom všeobecnej vnútornej správy.

Hlavným cieľom neziskovej organizácie je propagovať a podporovať oblasť Zemplína a jeho blízkeho okolia na Slovensku, aj v zahraničí a realizovať s tým súvisiace aktivity zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, vzdelávanie a ochranu historických hodnôt a kultúrneho dedičstva na Zemplíne.

 

Názov: Priatelia Zemplína, n.o.
Registračné číslo: OVVS/20/2014
Sídlo: Ružová 1, 071 01 Michalovce
IČO: 45743959
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Hlohin – riaditeľ n.o.
Bankové spojenie: SK50 0200 0000 0035 3876 8955
Kód banky: 0200