Podtitul: História Michaloviec v roku sedmičiek

(diskusná relácia TV Mistral)

 

Relácia venovaná 770. výročiu prvej písomnej zmienke o meste Michalovce a ďalším súvisiacim výročiam.

 

Zámerom je popularizačným spôsobom priblížiť archeológiu a históriu Michaloviec, ako aj aktivity súvisiace s výročím prvej písomnej zmienky.

 

• PRVÁ ČASŤ

AKTIVITY K 770. VÝROČIU PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O MICHALOVCIACH

(premiéra piatok 31. január 2014 o 18.00 hod)

 

Moderuje: Mgr. Viera PAKANOVÁ

Diskutujúci: Ing. Vladimír SEKELA (zostavovateľ publikácie Rod Sztáray a Michalovce), PhDr. Milada TOMKOVÁ (riaditeľka MsKS), Viliam ZAHORČÁK (primátor mesta Michalovce)

Okruhy relácie: Významné výročia v roku 20104; Význam a zmysel pripomínania si významných výročí; Podujatia pripravované v rámci výročí v roku 2014; Publikácia rod Sztáray a Michalovce; Identifikácia Michaloviec s významnou osobnosťou či udalosťou; Zámery s historickým centrom Michaloviec (Kostolné námestie)

 

 

 

• DRUHÁ ČASŤ

DEJINY MICHALOVIEC PRED PÍSOMNÝMI SPRÁVAMI

(premiéra piatok 28. február 2014 o 18.00 hod)

 

Moderuje: Mgr. Maroš DEMKO (riaditeľ, Zemplínske múzeum Michalovce)

Diskutujúci: PhDr. Lýdia GAČKOVÁ (archeológ, Zemplínske múzea Michalovce), Mgr. Rastislav HREHA, PhD. (archeológ, vedúci Oddelenia pre výskum východného Slovenska, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra-Košice)

Okruhy relácie: Michalovce a archeológia v predmúzejnom období; Archeologické výskumy na území mesta po roku 1957; Michalovce – prehľad najstarších dejín mesta

 

 

 

• TRETIA ČASŤ

MICHALOVCE V STREDOVEKU (1244 – 1526)

(premiéra piatok 28. marec 2014 o 18.00 hod)

 

Moderuje: Dr. Martin MOLNÁR (historik, Zemplínskeho múzea v Michalovciach)

Diskutujúci: Doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc. (historik, riaditeľka Štátneho archívu v Prešove), Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD. (historik, Štátny archív Prešov)

Okruhy relácie: Prvá písomná zmienka; Urbanizmus Michaloviec v stredoveku; Erb; Najvýznamnejšie udalosti; Významné osobnosti

 

 

 

• ŠTVRTÁ ČASŤ

MICHALOVCE V HABSBURSKEJ MONARCHII (1526 – 1918)

(premiéra piatok 25. apríl 2014 o 18.00 hod)

 

Moderuje: Mgr. Maroš DEMKO (riaditeľ, Zemplínske múzeum Michalovce)

Diskutujúci: Ján ADAM, PhD. (historik, Inštitút histórie FF Prešovskej univerzity), dr. Martin MOLNÁR (historik, Zemplínske múzeum Michalovce), MUDr. Ján DOBROVOLSKÝ (zberateľ historických pohľadníc, Michaloviec)

Okruhy relácie: Michalovské panstvo a veľkostatok; Najvýznamnejšie udalosti; Významné osobnosti; Urbanizmus; Národnostné pomery; Prvé známe vyobrazenia Michaloviec (veduta, obrazy, pohľadnice, fotografie); Udalosti prvej svetovej vojny a Michalovce

 

 

 

• PIATA ČASŤ

MICHALOVCE OD ROKU 1918

(premiéra piatok 30. máj 2014 o 18.00 hod)

 

Moderuje: Mgr. Maroš DEMKO (riaditeľ, Zemplínske múzeum Michalovce)

Diskutujúci: dr. Martin MOLNÁR (historik, Zemplínske múzeum Michalovce), Mgr. Matej STARJÁK (pedagóg GPH, regionálny historik), Mgr. Eva BUČKOVÁ (režisérka a scenáristka filmu Michalovce ostatných sto rokov)

Okruhy relácie: Michalovce centrum Zemplínskej župy; Štatút mesta; Oslobodenie mesta; Ďalšie významné udalosti a osobnosti; Urbanizmus; Všestranný rozvoj Michaloviec; Film Michalovce ostatných sto rokov

 

 

 

• ŠIESTA ČASŤ

MICHALOVCE NÁBOŽENSKÉ POMERY

(premiéra piatok 27. jún 2014 o 18.00 hod)

 

Moderuje: Dr. Martin MOLNÁR (historik, Zemplínske múzeu Michalovce)

Diskutujúci: prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD. (cirkevný historik, Arcibiskupský archív Košice), prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD. (cirkevný historik, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešov), SEOLic. Daniel Atanáz MANDZÁK, CSsR (cirkevný historik, Kongregácia najsvätejšieho vykupiteľa – redemptoristi)

Okruhy relácie: Náboženské zloženie Michaloviec od stredoveku; Michalovské kostoly a chrámy; Židovská náboženská obec; Významné udalosti cirkevných dejín; Významní duchovní